top of page

תקנון ומדיניות האתר

מבוא כללי

 1. האתר www.newish.co.il - מרחוב פתחיה מרגנשבורג 17, תל אביב (להלן: ”האתר“), משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדי ילדים יד שניה. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות בטלפון:  054-3350289 או במייל: info@newish.co.il .

 2. הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדימה לתנאי השימוש כפי שיפורטו בתקנון. כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי הוא קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליו ו/או עובדיו, בכל הקשור להוראות ולתנאים של תקנון זה.

 3. "שימוש" הינו  ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר. התקנון הינו הבסיס החוקי לגלישה באתר והוא מסדיר את היחסים בין האתר לבין הגולש ו/או המזמין.

 4. בשימושך באתר אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ומאשר בזאת כי קראת והינך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.

 5. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

 6. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

 7. תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. מובהר ומוסכם כי  יעשה מאמץ ומיטב היכולת כדי להציג בפני הלקוחות תמונות מדויקות ככל האפשר.

 8. האתר עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע והמוצג באתר יהיה המידע השלם והמדוייק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והאתר לא ישא באחריות כלשהי הנובעת מהם או הקשורה אליהם.

 

ויתור והגבלת אחריות

 1. המידע, התכנים והשירותים המוצעים לך באתר מוצעים  ״AS IS ״ והאתר, מנהליו ומי מטעמו לא יישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך. 

 2. כל השירותים אשר ניתנים על ידי צד שלישי באתר וכל שירות קיים ו/או עתידי שיוצע לגולשים באתר הינו באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישים המפעילים אותם והאתר ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי.

 3. האתר ו/או מי מטעמו אינו אחראי בכל צורה שהיא לשירותי הצד השלישי וכן לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר.

 4. האתר דוחה כל אחריות המוטלת עליו במפורש או לא, לרבות כל אחריות בגין שירותי הצד השלישי, הפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה ואינה מתחייבת, כי השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם. 

 5. האתר ו/או מי מטעמו לא יהא אחראי, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא, בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והנך מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי.נהלי הרשמה ומסירת מידע אישי

 6. במסגרת השימוש באתר, הדורש מסירת מידע אישי, תתבקש לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של האתר המשמש לשירותי דיוור ישיר. יודגש כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק, אולם, ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה", לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר.

 7. כל גולש יהיה רשאי לבקש בכתב מהחברה, כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לצדדים שלישיים. הנתונים המוגדרים כחובה יסומנו באופן שונה ובולט משאר השדות. הואיל והחברה תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, הרי שבאחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים הנוגעים לאופי השירות המבוקש על ידך.

 

מדיניות ניהול מודעות באתר

 1. החברה רשאית לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה באתר, לפי שיקול דעתה.

 

תשלום

 1. התשלום באתר הוא  באמצעות כרטיס אשראי או תשלום off-line באפליקציות השונות/העברה בנקאית. 

 2. במקרה של תשלום off-line, העסקה תושלם רק לאחר אישור קבלת התשלום ע"י מפעילי האתר. 

 

אופן השימוש של החברה במידע

 1. שימושך באתר, כמו גם שימושם של גולשים אחרים, עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר.

 2. מידע זה, כמו גם המידע האישי לגביך - יישמר במאגר הנתונים של האתר. האתר מתחייב בזאת לעשות שימוש במידע הנ"ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון השימוש.

 

שימוש אפשרי הינו:

 1. 2 קבלת/שליחת דואר אלקטרוני ו/או הודעות טקסט לטלפונים ויצירת קשר עמך בדרכים אחרות בכפוף להוראות הדין.

 2. 2 משלוח דואר אלקטרוני ו/או הודעות טקסט. במסגרת זו תוכל החברה להביא לידיעתך מבצעים שונים אשר עשויים לעניין אותך באופן אישי, מידע נוסף על המצוי באתר בדבר תחומי פעילותה של החברה ועוד. באם בעתיד תהיה מעוניין להפסיק שירות זה, כל שיהיה עליך לעשות הוא להודיע לחברה והשירות יופסק בסמוך לאחר מכן.

 3. בנוסף לשימושים הספציפיים במידע לטובתך האישית, ייתכן וייעשה שימוש כללי במידע שנאסף לצורך שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם ומטרות נוספות לפי שיקול דעת האתר וזאת לטובת המשתמשים והגולשים והפעילות של האתר.

 

איסוף נתונים על ידי החברה באמצעות "COOKIES"

 1. ייתכן והאתר ייצר קבצי "COOKIES" במחשבך האישי ומהם יאסוף מידע הנוגע לסוג האתרים המועדף עליך, דרכי הגישה שלך לאתרים אלה, סוג האינפורמציה אותה הנך מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין שלך וכיו"ב.

 2. המידע הנאסף משמש את האתר לשימושים פנימיים ועצמיים בלבד, במטרה להביא לשיפור ולעדכון האתר כך שיתאים באופן אופטימאלי לציפיותיך והוא כפוף להתחייבויות ולמגבלות שמקבל על עצמו האתר במסגרת תקנון השימוש. 

 3. בנוסף, משמשים קבצי ה-"COOKIES" לזיהויך על ידי האתר ובכך הם חוסכים את עדכון פרטיך בכל מקרה בו נדרש רישום וזיהוי במסגרת רכיבים שונים באתר.

 

אבטחת מידע

 1. האתר מאבטח את המידע המצוי באתר וברשת מחשביו, ככל שהוא נוגע להפעלת האתר, במערכות מתקדמות. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, האתר אינו יכול להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים.

 

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. האתר הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, באופן בלעדי.

 2. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצוב גרפי, לוגו, צילומים, מבנה, מרכיביו הצורניים, הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, מודעות המפורסמות וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא. 

 3. חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם, לרבות כל מודעה המפורסמת באתר אלא אם ניתנה לכך הסכמה מראש ובכתב.

 4. האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מפרסום של תמונה או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין אחרת.

 

השימוש באתר ופרסום מודעות

 1. למרות שהאתר עושה את מירב המאמצים להתאים את האתר לכל משתמש באופן האופטימאלי ביותר הרי שהאתר, מעצם טבעו, הינו אתר המיועד לציבור בכללותו וכל המידע המובא בו, עומד לרשות ציבור המשתמשים כמו שהוא.

 2. מעת לעת, מטעמי עיצוב ונוחות – הפנייה באתר ו/או האתר ו/או תקננו הינו בלשון נקבה או זכר אולם מתייחס תמיד גם למין השני.

 3. השימוש באתר - על כל מגוון שירותיו - הינו על אחריותך בלבד. 

 4. השימוש באתר הינו בשיקול דעתו הבלעדי של האתר ו/או מי מטעמו, לרבות אך לא רק, למכור פריטים משומשים ו/או פרטי מעצבים וכיוצא באלה ואין להשתמש באתר למטרה אחרת מהמטרות הנ"ל, אלא אם החליט האתר לעשות כן.

 5. הנך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות.

 6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל הנך מצהיר ומתחייב:

 • שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר.

 • שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר.

 • שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה בדרך הפעולה הרגילה של האתר והשירותים.

 • שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש.

   7. האתר שומר לעצמו את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל הודעה ו/או מודעה שאינה עומדת בהוראות תקנון 

       השימוש ו/או הוראות הדין ו/או נהלי האתר ו/או אשר יש בה כדי לפגוע בכל אדם או ישות משפטית אחרת ו/או 

       אשר נסיבות פרסומה קשורות, במישרין או בעקיפין, למעשה של תרמית או לכל מעשה אסור אחר; והכול, ככל

       שהובא לידיעת האתר דבר ההפרה.

    8. אין באמור לעיל או להלן כדי לחייב את האתר לפעול בצורה הנזכרת לעיל ובכל מקרה ונסיבות לא יהא אחראי

        לכל נזק אשר ייגרם לצד כלשהו בגין פעולה או היעדר פעולה מצד האתר בהקשר זה.

 

מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקאות 

 1. קונה באתר רשאי לבטל את עסקת המכר מכל סיבה שהיא וזאת עד 14 ימים מיום קבלת המוצר שנמכר לו ובתנאי שלא נערך כל שינוי ו/או הרעה במצבו של המוצר לאחר קבלתו בכפוף לתשלום מלא של הלקוח עבור עלויות שילוח. 

       יובהר כי קונה יהיה זכאי להחזר כספי מלא כל עוד הודיע על כוונתו להחזיר את הפריט    

       תוך 48  שעות ובכתב (שליחת מייל או הודעה). באם יודיע על כוונתו להחזיר לאחר 48  שעות לא יינתן זיכוי

       כספי, כי אם זיכוי למימוש באתר. כל זאת רק לאחר קבלת המוצר 

       ובדיקתו ולא יאוחר מ-10 ימים מיום קבלתו במשרדי האתר.

   2.  פריטים שנרכשו באמצעות קופון - יקבלו חזרה קופון שווה ערך לפריט שהוחזר.

   3.  דמי משלוח לא יוחזרו במקרה של ביטול עסקה.

   4.  במקרה של ביטול עסקה, תבוטל ההטבה של משלוח חינם ומזיכוי העסקה יקוזזו דמי משלוח בסך 20₪.

   5.  מובהר כי ייתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו.

        במקרים  אלו רשאי האתר לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך וללקוח לא תהא טענה בקשר

        לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.

 

הפעלתו השוטפת של האתר

 1. האתר רשאי בכל עת לערוך כראות עיניו שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו.

 2. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולשנות מבצעים ואת הזכות לבצע שינוי במחירי מוצרים. שינוי במחיר המוצר לא יחול רטרואקטיבית על הזמנה שהושלמה לפני שינוי המחיר.

 3. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. החברה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.

 

אספקה ומשלוחים

 1. האתר מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשה כמיטב יכולתו שיום האספקה יהיה במועד האספקה המבוקש.

 2. במידה והאתר לא יספק את הסחורה במועד האספקה המבוקש הוא יתאם מראש עם המזמין מועד אספקה חדש.

 3. זמני אספקת המוצרים/שרותים כפי שמופיעים בדף ״המשלוחים״ כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי ו', שבתות ערבי חג וחג).

 4. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקת המוצר ו/או אי אספקה במקרים הבאים:

       4.1  כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.

       4.2  שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים.

       4.3 כל סיבה שאינה בשליטת האתר.

       4.4 מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.

   5. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית יהיה האתר רשאי להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך

       מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

 

אחריות האתר

 1. הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר לעצמו לבטל את ההזמנה הספציפית.

 2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הבגד, לא יחייב הדבר את הנהלת האתר.

 3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

 4. בכל מקרה לא יישא האתר באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

 5. האתר אינו אחראי לשימוש שייעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בביגוד.

 

לקוחות

 1. למעט אם צוין מפורשות אחרת באתר או בתקנון השימוש, כל שימוש באתר במסגרת של קשר ישיר ו/או עקיף לעסק, כפוף לתשלום ואין לבצעו ללא קבלת אישור מפורש מצד האתר.

 2. האתר רשאי בכל עת לשנות את התעריפים, המסלולים ויתר תנאי ההתקשרות עם לקוחותיו.

 3. ידוע ומוסכם על הלקוח, כי האתר יהא רשאי להסיר זמנית את תוכן פרסום אמצעי הפרסום עקב תקלה באתר ו/או באחד ממדוריו ו/או במידה ואלה לא יפעלו באופן תקין במצב כאמור. כמו כן, האתר יהא רשאי להסיר לאלתר כל תוכן במידה וימצא, כי התוכן לא מוצג כדין ו/או בניגוד לאמור בתקנון השימוש ו/או מפר זכויות של צד שלישי כלשהו ו/או לפי טענת צד שלישי כלשהו, כי התוכן הנ"ל מפר את זכויותיו. ללקוח לא תהיה כל טענה כנגד האתר בגין האמור.

 

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית

 1. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד לבתי המשפט בתל-אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר.

 

התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 1.1.2020 וניתן לשינוי בכל עת ע”י בעלי האתר “newish”, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

bottom of page